Hồ sơ vô nước mới

♦ Đơn đề nghị xác nhận tình trạng đất

♦ Phiếu yêu cầu lắp đặt hệ thống nước

♦ Sơ đồ nhà của khách hàng (khu vực Hiệp Phước + Long Thọ + Phước Thiền)

♦ Sơ đồ nhà của khách hàng (khu vực Đại Phước + Phú Hữu)